git仓库迁移并保留提交记录分支等信息

git clone --bare https://gitee.com/floow/project_name.git
cd project_name.git
git push --mirror https://gitee.com/floow/new_project_name.git

新建一个空的文件夹,依次执行上述命令,即可实现将git仓库从https://gitee.com/floow/project_name.git迁移到https://gitee.com/floow/new_project_name.git且保留提交记录,分支等信息。

不过需要注意的是,在执行最后一步的时候,一定要慎重,因为如果https://gitee.com/floow/new_project_name.git这个新仓库有内容的话,会直接被覆盖,且没有提醒。

支付宝搜索:344355 领取随机红包

如果文章对您有帮助,欢迎给作者打赏